Privacybeleid van de Stichting Het Witte Doek Deurne

Uitgangspunt:
Het bestuur van de Stichting Het Witte Doek baseert haar onderstaan privacybeleid op wettelijke regels en uitgangspunten, zoals beschreven in Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Doel registratie persoonsgegevens:
De Stichting registreert persoonsgegevens van:

De stichting registreert van bovenstaande personen uitsluitend die persoonsgegevens die van belang zijn om de doelstellingen van de stichting te kunnen realiseren.

Verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens:
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens. Welke gegevens worden in het bestand opgenomen?
Van alle bovengenoemde personen worden onderstaande gegevens geregistreerd:
–                Naam
–                Adres, postcode en huisnummer
–                E-mail adres
–                Telefoonnummer
Daarnaast worden van vrienden en sponsoren ook nog bankrekeningnummers geregistreerd.
Bestanden van personen worden uitsluitend digitaal geregistreerd en zijn opgeslagen bij het secretariaat. Bestanden worden bewaard in de cloud zijn uitsluitend voor bestuursleden toegankelijk in Dropbox en Mailchimp.
De stichting bewaart geen bijzondere persoonsgegevens van geregistreerde personen.

Informatie over persoonsgegevens aan belanghebbenden:
Nieuw vrijwilligers, sponsoren/relaties en vrienden, worden bij aanmelding geïnformeerd over het privacybeleid van de stichting en verwezen naar de website voor de inhoud van het beleid. Daarnaast geven zij bij aanmelding schriftelijk toestemming voor het beheer van hun persoonsgegevens door de stichting.
Geregistreerde personen kunnen hun gegevens te allen tijde opvragen bij het secretariaat van de stichting.

Bescherming van gegevens:
De stichting maakt van bestanden die persoonsgegevens bevatten geen kopieën of back-ups. De digitale persoonsgegevens worden door het secretariaat zodanig beheerd dat alleen  het secretariaat toegang heeft tot de computer waarop deze gegeven staan. De persoonsgegevens in Dropbox en Mailchimp zijn beveiligd met wachtwoorden die alleen bekend zijn bij bestuursleden van de stichting.

Beheer van de gegevens
Het dagelijkse beheer en verwerking van persoonsgegevens is neergelegd bij het secretariaat. Er zijn door het stichtingsbestuur geen afspraken gemaakt met externe partijen over het verwerken van persoonsgegevens. Er is daarom geen verwerkersovereenkomst.

Vragen en klachten:
Voor vragen en/of klachten over de registratie, de verwerking van persoonsgegevens of eventuele datalekken,  kan door elke belanghebbende contact worden opgenomen met de voorzitter of secretaris van het bestuur (info@nachtvanhetwittedoek.nl). Het bestuur zal desgevraagd met de klager/vrager in gesprek gaan om te komen tot bevredigende antwoorden of oplossingen voor de klachten.